All helsevirksomhet i Norge reguleres av helsepersonelloven. Denne loven ligger også til grunn for vår virksomhet. Helsepersonelloven sier blant annet noe om forsvarlighet, krav til organisering av virksomhet, journalføring og informasjonsplikt.

Aldersgrense for bestemmelse over egen helse er i utgangspunktet 16 år (pasient- og brukerrettighetsloven), men i forarbeidene til loven er det gitt eksempler på avgjørelser som ikke kan tas før fylte 18 år. Et av eksemplene er behandling som ikke kan omgjøres som f.eks. plastisk kirurgi. Siden kosmetiske inngrep på unge pasienter er omdiskutert og en liten del av pasientantallet, har derfor de fleste klinikker satt en fast nedre aldersgrense på 18 år eller 20 år (som her ved Plastikkirurg1).

I tillegg er det spesielle forskrifter som regulerer utøvelsen og markedsføring av kosmetisk kirurgi.

Den første er «Forskrift om tillatelse til å utføre kosmetiske kirurgiske inngrep».

Her reguleres hvem som har anledning til å utføre kosmetisk kirurgi. Forskriften starter med å definere kosmetiske inngrep som inngrep som utføres i den hensikt å forandre utseendet. Leger som er godkjente spesialister i plastisk kirurgi har generell tillatelse til å utføre kosmetiske kirurgiske inngrep, og videre beskrives det hvilke leger og tannleger med andre kirurgiske spesialiteter som kan utføre inngrep som naturlig hører inn under deres felt etter spesiell søknad.

Det andre er «Forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep». Hovedpunktene i forskriften er som følger:

Markedsføring av slike inngrep skal ikke utformes på en slik måte at den kan virke støtende eller spille på folks fordommer mot normale kroppsvariasjoner. Videre skal markedsføringen ikke nedtone risikoen av inngrepet, og det skal opplyses om hvem som er medisinsk ansvarlig for virksomheten. Det er ikke anledning å vise før- og etterbilder i markedsføringen. Det er med andre ord en streng regulering av markedsføringen av vår virksomhet, og det er fylkeslegen og helsetilsynet som fører tilsyn med dette.

 

Se også: